วิธีการตั้งเป้าหมายในชีวิต

วิธีการ..ตั้งเป้าหมายในชีวิต

ง่ายที่สุด เราสามารถเริ่มต้นด้วยนึกถึงเป้าหมายในปัจจุบัน โดยเวลา 2 นาที “ให้นึกถึงสิ่งที่ต้องการหรือปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเอง” แล้วเขียนลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าตั้งใจมุ่งไปเรื่องใดและอย่างไร ดูตัวอย่างของ เป้าหมายของสุดใจ

หนึ่ง เป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จภายใน 5 ปีข้างหน้า
– ทำงานทำเงินเดือน 150,000 บาท ขึ้นไป
– มีเงินเก็บไว้ซื้อบ้านของตนเอง
– ไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัว

สอง เขียนเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จภายใน 1 ปีข้างหน้า
– เปลี่ยนงาน และ ทำกิจกรรมต่างๆ ให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์
– หาข้อมูลงานที่ตรงสายงานที่เรียน
– หัดขับรถในกรุงเทพให้คล่องเส้นทางและสอบใบขับขี่

สาม เขียนเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จภายใน 6 เดือนข้างหน้า
– สะสางงานประจำที่คั่งค้าง
– เรียนภาษาที่สาม เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น
– ขับรถไปทำงานด้วยตนเอง

ข้อสังเกต แต่ละช่วงเป้าหมายระยะเวลา ระยะปานกลาง และระยะสั้นของสุดใจสอดคล้องกันทุกช่วง เป้าหมายเป็นรูปธรรม มีความหลากหลายของเป้าหมายน้อยไปบ้างตรงที่สุดใจให้ความสนใจเรื่องเรียน การงาน เป็นหลักให้ความสนใจครอบครัวบ้าง แต่ยังขาดการพักผ่อนและการดูแลตัวเอง เช่น การออกกำลังกาย หรือกิจกรรมอื่นในชีวิต ที่สำคัญคือสุดใจเป็นผู้กำหนดเป้าหมายในชีวิตด้วยตนเอง และเป็นเป้าหมายในชีวิตทีเธอรู้สึกพอใจมากที่สุดในช่วงเวลาและวัยนี้ ซึ่งเป้าหมายในชีวิตที่ดีจะต้องมีความสอดคล้องกับพัฒนาการชีวิตด้วย

ต่อมา ให้นึกถึง หากเรามีเวลาจำกัดหรือต้องตายในเวลาที่กำหนด ให้เขียนเป้าหมายที่ต้องการทำให้เสร็จขณะที่เรายังมีชีวิตเหลืออยู่ : การตั้งเป้าหมายแบบนี้เป็นการตรวจสอบสิ่งที่ค้างอยู่ในใจที่ถ้าไม่ได้ทำแล้วจะรู้สึกผิด เสียใจ เสียดาย  หรือไม่สบายใจทั้งปวง ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่จะใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างเต็มที่

อีกครั้ง  ดังตัวอย่างของตาเก่ง

หนึ่ง เขียนเป้าหมายที่ต้องการทำให้เสร็จภายใน 5 ปี ที่เหลืออยู่
– มีเวลาอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุด
– ทำงานที่ตนเองชอบและให้เงินพ่อแม่ใช้
– ไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นกับน้องสาว 1 ปี เพราะเป็นประเทศที่อยากไปมาก

สอง เขียนเป้าหมายที่ต้องการให้ทำเสร็จภายใน 1 ปีที่เหลืออยู่
– สะสางงานที่ค้างและเขียนพินัยกรรม
– ให้เงินพ่อแม่จำนวน หนึ่งในสี่ของเงินทั้งหมด
– ทำบุญ ทำทาน ทำสมาธิ วิปัสสนา

สาม เขียนเป้าหมายที่ต้องการทำให้เสร็จภายใน 6 เดือนที่เหลืออยู่
– อยู่กับพ่อแม่ พี่น้อง คนที่รักให้มากที่สุด
– ทำบุญ ถือศีล กินเจ
– สะสางงานที่ค้างในแต่ละวัน

     ข้อสังเกต เป้าหมายในชีวิตของตาเก่ง ข้อที่ 1 เมื่อวานนี้ และข้อที่ 2 ในวันนี้ มีความแตกต่างกันกล่าวคือ เป้าหมายในชีวิตเมื่อชีวิตมีเวลาจำกัดทำให้ตาเก่งได้ไตร่ตรองในอีกมุมของชีวิตที่เขาให้ความสำคัญแล้วละเลยไปในช่วงเวลาปกติ เพราะคิดว่ายังมีเวลาเพียงพอ เช่น การได้ใช้เวลากับครอบครัวที่เธอรัก ได้ทำบุญ ทำทาน สมาธิวิปัสสนา และสะสางงานที่ค้างในแต่ละวัน

สุดท้าย ให้ทบทวนเป้าหมายในแง่ที่เป็นจริง ด้วยการรวมเป้าหมายในชีวิตยามเวลาไม่จำกัด และยามชีวิตมีเวลาจำกัดเข้าด้วยกัน เป้าหมายในชีวิตวันนี้จะเป็นผลจากการใคร่ครวญ ไตร่ตรองว่าความตั้งใจใดที่ชัดเจนและมีความสำคัญ มีความหมายมากพอสำหรับชีวิต

ดังตัวอย่างเป้าหมายของตาเก่ง

หนึ่ง เป้าหมายระยะยาว ภายใน 5 ปี
– ทำงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ เงินเดือนประมาณ 50,000 บาท
– ให้เงินพ่อแม่จำนวนหนึ่งในสี่ของเงินเดือนทั้งหมด
– มีกิจกรรมพักผ่อนและสังคม  เช่น ปลูกต้นไม้ ทำบุญ ฝึกสมาธิ วิปัสสนา

สอง เป้าหมายระยะกลาง ภายใน 1 ปี
– เตรียมข้อมูลการงานและสะสางงานที่ค้างไว้
– ไปพักผ่อนชายทะเลกับครอบครัว 1 สัปดาห์
– สอบใบขับขี่และขับรถยนต์มาทำงานเอง

สาม เป้าหมายระยะสั้น ภายใน 6 เดือน
– เตรียมตัวสมัครงานเพิ่ม
– หัดขับรถให้คล่องเส้นทางกรุงเทพ และ เขตรอบนอกกรุงเทพ
– ไปทำบุญกับครอบครัว

ข้อสังเกต ตาเก่งได้ทบทวนเป้าหมายในชีวิตของตนเอง และปรับเป้าหมายให้ตรงกับความต้องการและเป็นจริง เป้าหมายในชีวิตเป็นไปได้และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับความเป็นจริง